Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima iz građansko procesnog prava, posebno organizacijom  sudova u Bosni i Hercegovini, te ulogu drugih pravosudnih organa u parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku. Uočiti razliku između parničnog, vanparničnog i izvršnog postupka sa stanovišta primjene materijalnog prava u ovim postupcima i shvatiti funkciju presuđenja i funkciju izvršenja sudskih odluka.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-GPP O VII 4+2 8

Ishodi učenja (stečena znanja)

Osposobljenost studenata da razumiju i rješavaju konkretne građansko pravne sporove kroz funkciju presuđivanja i izvršavanja sudskih odluka.

Sadržaj predmeta

Parnični postupak, pojam i cilj; izvori građansko procesnog prava; načela parničnog postupka, odnos građanskog i drugih postupaka; organizacija pravosuđa; priroda parnica; procesne pretpostavke; stvarna i mesna nadležnost sudova; stranke u parnici; punomoćnici i zastupnici; parnične radnje; pojam i podjela tužbi; odbrana tuženog; množina subjekata; množina tužbenih zahteva; učešće trećih lica u parnici; preinačenje tužbe; protiv tužba; glavna rasprava; dokazivanje; prekid postupka; sudsko poravnanje;  vrste  odluka;  redovni   pravni lijekovi;  vanredni  pravni  lijekovi;  načela vanparničnog postupka; posebni vanparnični postupci; načela izvršnog postupka; vrste izvršenja; obustava i odlaganje izvršenja; pravni lijekovi u izvršnom postupku; postupak obezbijeđenja.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)