Ispitna pitanja

OPŠTI DIO

[1] Pojam, predmet, zadatak i osnovna podjela krivičnog prava?

[2] Načela krivičnog prava?

[3] Izvori krivičnog prava?

[4] Vremensko i prostorno važenje krivičnog zakona i retroaktivnost?

[5] Pojam krivičnog djela i osnovni elementi krivičnog djela?

[6] Radnja i posljedica krivičnog djela?

[7] Vrijeme i mjesto izvršenja krivičnog djela?

[8] Djelo malog značaja?

[9] Nužna odbrana?

[10] Krajnja nužda?

[11] Sila i prijetnja?

[12] Umišljaj?

[13] Nehat?

[14] Neuračunljivost i bitno smanjena uračunljivost?

[15] Stvarna i pravna zabluda?

[16] Skrivljena neuračunljivost (Actiones liberae in causa)?

[17] Pokušaj krivičnog djela – pojam, vrste i kažnjavanje?

[18] Dobrovoljni odustanak?

[19] Pojam i vrste sticaja krivičnog djela?

[20] Produženo, složeno i kolektivno krivično djelo?

[21] Saizvršilaštvo?

[22] Podstrekavanje?

[23] Pomaganje?

[24] Pojam, opšti elementi i vrste krivičnih sankcija?

[25] Pojam, elementi i vrste kazni?

[26] Glavne i sporedne kazne?

[27] Kazna zatvora i kazna dugotrajnog zatvora?

[28] Uslovni otpust?

[29] Pojam i sistemi novčane kazne?

[30] Pojam i vrste odmjeravanja kazne i olakšavajuće i otežavajuće okolnosti?

[31] Ublažavanje i oslobođenje od kazne?

[32] Uslovna osuda?

[33] Sudska opomena?

[34] Mjere bezbednosti – pojam, svrha, vrste i sistem?

[35] Krivičnopravni status maloljetnika u našem krivičnom pravu?

[36] Alternativne mjere prema maloljetnicima?

[37] Krivične sankcije prema maloljetnicima?

[38] Vaspitne mjere?

[39] Maloljetnički zatvor?

 

POSEBNI DIO

[40] Krivična djela protiv života i tijela – zajedničke karakteristike?

[41] Ubistvo (član 148)?

[42] Teško ubistvo (član 149)?

[43] Protivpravan prekid trudnoće (član 154)?

[44] Teška tjelesna povreda (član 156)?

[45] Krivična djela protiv sloboda i prava građana – zajedničke karakteristike?

[46] Prinuda (član 164)?

[47] Otmica (član 165)?

[48] Krivična djela protiv polnog integriteta – zajedničke karakteristike?

[49] Silovanje (član 193)?

[50] Trgovina ljudima (član 198a)?

[51] Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici (član 208)?

[52] Krivična djela protiv zdravlja ljudi – zajedničke karakteristike?

[53] Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga (član 224)?

[54] Omogućavanje uživanja opojnih droga (član 225)?

[55] Krivična djela protiv imovine – zajedničke karakteristike?

[56] Krađa (član 231)?

[57] Teška krađa (član 232)?

[58] Razbojništvo (član 233)?

[59] Prevara (član 239)?

[60] Iznuda (član 242)?

[61] Ucjena (član 243)?

[62] Krivična djela protiv privrede i platnog prometa – zajedničke karakteristike?

[63] Nesavjesno privredno poslovanje (član 264)?

[64] Zloupotreba u postupku javne nabavke (član 264a)?

[65] Poslovna prevara (član 265)?

[66] Pranje novca (član 280)?

[67] Nedozvoljena trgovina (član 281)?

[68] Utaja poreza i doprinosa (član 287)?

[69] Krivična djela protiv ustavnog uređenja Republike Srpske – zajedničke karakteristike?

[70] Terorizam (član 299)?

[71] Diverzija (član 302)?

[72] Sabotaža (član 303)?

[73] Špijunaža (član 304)?

[74] Krivična djela protiv službene dužnosti – zajedničke karakteristike?

[75] Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja (član 347)?

[76] Primanje mita (član 351)?

[77] Davanje mita (član 352)?

[78] Trgovina uticajem (član 353)?

[79] Krivična djela protiv pravosuđa – zajedničke karakteristike?

[80] Krivična djela protiv pravnog saobraćaja – zajedničke karakteristike?

[81] Falsifikovanje isprave (član 377)?

[82] Krivična djela protiv javnog reda i mira – zajedničke karakteristike?

[83] Organizovani kriminal (član 383a)?

[84] Nasilničko ponašanje (član 385)?

[85] Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti (član 388)?

[86] Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija (član 399)?

[87] Krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine – zajedničke karakteristike?

[88] Izazivanje opšte opasnosti (član 402)?

[89] Krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja – zajedničke karakteristike?

[90] Ugrožavanje javnog saobraćaja (član 410)?

[91] Nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nesreći (član 414)?

[92] Krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom – zajedničke karakteristike?

[93] Genocid (član 171)?

[94] Zločin protiv čovječnosti (član 172)?

[95] Ratni zločin protiv civilnog stanovništva (član 173)?

[96] Ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika (član 174)?

[97] Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika (član 175)?