Ispitna pitanja

[1] Istorijski razvoj ljudskih prava?

[2] Grčka tradicija?

[3] Rimska tradicija?

[4] Srednjovijekovne hrišćanske teorije prirodnog prava?

[5] Počeci institucionalizovanja ljudskih prava?

[6] Institucionalizacija ljudskih prava- Engleska u 17 vijeku?

[7] Teorije racionalnog prirodnog prava kao prethodnica procesu konstitucionalizacije
ljudskih prava?

[8] Američka i Francuska revolucija- nagovještaj konstitucionalizovanja ljudskih prava?

[9] Prvi pisani ustavi i ljudska prava?

[10] Počeci konstitucionalizovanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini?

[11] Od liberalnodemokratskog do socijaldemokratskog i socijalističkog koncepta ljudskih
prava?

[12] Proces internacionalizacije ljudskih prava?

[13] Teorijskopravni okvir ljudskih prava?

[14] Pojam ljudskih prava?

[15] Izvori ljudskih prava?

[16] Međunarodni izvori ljudskih prava?

[17] Međunarodni ugovori?

[18] Međunarodni običaji?

[19] Opšta pravna načela koja priznaju prosvećeni narodi?

[20] Meko pravo?

[21] Pomoćni izvori međunarodnog prava?

[22] Unutrašnji izvori ljudskih prava?

[23] Ustav?

[24] Zakon?

[25] Podjela ljudskih prava?

[26] Međunarodnopravni okvir ljudskih prava?

[27] Načela ostvarivanja ljudskih prava?

[28] Načelo jednakosti?

[29] Načelo zabrane zloupotrebe ljudskih prava?

[30] Načelo ograničenja ljudskih prava?

[31] Načelo odstupanja od ljudskih prava?

[32] Lična prava?

[33] Pravo na život?

[34] Višestrukost obaveza države?

[35] Negativne obaveze države?

[36] Pozitivne obaveze države?

[37] Procesne obaveze države?

[38] Pravno uređenje početka i kraja života?

[39] Abortus?

[40] Eutanazija?

[41] Smrtna kazna?

[42] Pravo na fizički i psihički integritet?

[43] Međunarodni instrumenti zabrane zlostavljanja?

[44] Oblici zlostavljanja- mučenje, nečovječno i ponižavajuće postupanje i kažnjavanje?

[45] Postupanje prema licima lišenim slobode?

[46] Zabrana protjerivanja lica kojima prijeti zlostavljanje?

[47] Zabrana ropstva i sličnih oblika poricanja slobode?

[48] Sloboda i bezbjednost ličnosti?

[49] Zabrana samovoljnog lišenja slobode?

[50] Izuzeci od nedopuštenog lišenja slobode?

[51] Posebna prava lica lišenih slobode?

[52] Pritvor?

[53] Sloboda kretanja i nastanjivanja?

[54] Pravo na privatnost?

[55] Pravo na poštovanje privatnog života?

[56] Pravo na poštovanje porodičnog života?

[57] Pravo na nepovredivost doma?

[58] Pravo na nepovredivost prepiske?

[59] Pravo na sklapanje braka?

[60] Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti?

[61] Prigovor savjesti?

[62] Sloboda vjeroispovijesti?

[63] Pravo na azil?

[64] Politička prava?

[65] Biračko pravo?

[66] Sloboda izražavanja?

[67] Sloboda govora?

[68] Sloboda medija?

[69] Sloboda zbora i mirnog okupljanja?

[70] Sloboda udruživanja?

[71] Ekonomska i socijalna prava?

[72] Nastanak, razvoj i pravna priroda ekonomskih i socijalnih prava?

[73] Posebna pravna priroda socijalnih i ekonomskih prava?

[74] Postepeno sazrijevanje svijesti o neophodnosti socijalnih davanja?

[75] Univerzalni i regionalni izvori ekonomskih i socijalnih prava?

[76] Pravo na imovinu?

[77] Pojam i evolucija prava na imovinu?

[78] Pravo na imovinu u univerzalnim i regionalnim instrumentima o ljudskim pravima?

[79] Pravo na imovinu u sistemu zaštite ljudskih prava Savjeta Evrope?

[80] Praksa Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa pravom na imovinu?

[81] Pravo na rad i ostala prava iz radnog odnosa?

[82] Pravo na rad?

[83] Pravo na pravične i povoljne uslove rada?

[84] Pravo na sindikalno udruživanje?

[85] Pravo na rad i druga prava u vezi sa radom garantovana Revidiranom evropskom
socijalnom poveljom?

[86] Pravo na socijalnu sigurnost?

[87] Pravo na socijalnu sigurnost u univerzalnim dokumentima o ljudskim pravima?

[88] Pravo na socijalnu sigurnost prema Revidiranoj evropskoj socijalnoj povelji?

[89] Pravo na dostojan životni standard?

[90] Pravo na zdravlje?

[91] Univerzalni instrumenti o ljudskim pravima?

[92] Međunarodne konvencije?

[93] Revidirana evropska socijalna povelja?

[94] Posebna zaštita majke i djeteta?

[95] Univerzalni instrumenti o ljudskim pravima?

[96] Konvencije Međunarodne organizacije rada?

[97] Revidirana evropska socijalna povelja?

[98] Kulturna prava?

[99] Pravo na obrazovanje?

[100] Pravo na obrazovanje u univerzalnim instrumentima o ljudskim pravima?

[101] Pravo na obrazovanje u sistemu zaštite ljudskih prava Saveta Evrope?

[102] Praksa Evropskog suda za ljudska prava?

[103] Povelja o osnovnim pravima Evropske unije?

[104] Pravo na učešće u kulturnom životu?

[105] Pravo na uživanje blagodeti naučnog napretka?

[106] Sloboda naučnog istraživanja i stvaralaštva?

[107] Zaštita interesa autora naučnih i umjetničkih djela?

[108] Kolektivna prava- prava grupa?

[109] Pravo naroda na samoopredjeljenje?

[110] Evolucija prava naroda na samoopredjeljenje?

[111] Pravo naroda na samoopredjeljenje u međunarodnim paktovima o ljudskim pravima?

[112] Spoljni i unutrašnji vid prava naroda na samoopredjeljenje- pravo na samoopredjeljenje
i načelo teritorijalnog integriteta?

[113] Pravo na samoopredjeljenje u praksi?

[114] Politička priroda prava na samoopredjeljenje?

[115] Prava solidarnosti?

[116] Pravo na mir i međunarodnu bezbjednost?

[117] Pravo na zdravu životnu sredinu?

[118] Pravo na zdravu životnu sredinu u univerzalnim i regionalnim instrumentima o ljudskim
pravima?

[119] Aktivnosti u vezi sa pravom na zdravu životnu sredinu u okviru Ujedinjenih nacija?

[120] Pravo na razvoj?

[121] Pravo na upravljanje nacionalnim resursima?

[122] Zaštita posebnih kategorija ljudi?

[123] Zaštita manjina?

[124] Zaštita žena?

[125] Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena?

[126] Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u
porodici?

[127] Zaštita djece?

[128] Lica sa invaliditetom?

[129] Izbjeglice?

[130] Apatridi?

[131] Domorodački narodi?

[132] Radnici migranti?

[133] Mehanizmi zaštite ljudskih prava?

[134] Sudska zaštita ljudskih prava?

[135] Pravo na pravično suđenje?

[136] Pravo na ravnopravan pristup sudu?

[137] Jednakost oružja?

[138] Pravo na nezavisan i nepristrasan sud ustanovljen zakonom?

[139] Načelo javnosti suđenja?

[140] Pravo na suđenje u razumnom roku?

[141] Pretpostavka nevinosti?

[142] Načelo zakonitosti?

[143] Posebna prava optuženih lica?

[144] Pravo na djelotvoran pravni lijek?

[145] Ustavno pravo na sudsku zaštitu?

[146] Ustavnopravno uređenje sudske vlasti?

[147] Institucionalna jemstva nezavisnosti sudske vlasti?

[148] Ustavnosudska zaštita ljudskih prava?

[149] Značaj ustavne žalbe?

[150] Institucionalna fizionomija ustavne žalbe?

[151] Predmet ustavne žalbe?

[152] Legitimacija za podnošenje ustavne žalbe?

[153] Predmet zaštite ustavne žalbe?

[154] Rok za podnošenje ustavne žalbe?

[155] Supsidijarnost ustavne žalbe?

[156] Prethodna selekcija ustavnih žalbi?

[157] Dejstvo podnošenja ustavne žalbe?

[158] Dejstvo odluke ustavnog suda?

[159] Teorijskopravni okvir ustavne žalbe?

[160] Ombudsman?

[161] Ombudsman kao vanpravni mehanizam zaštite ljudskih prava?

[162] Specijalizovani ombudsmani?

[163] Međunarodnopravni mehanizmi zaštite ljudskih prava?

[164] Univerzalni mehanizmi zaštite ljudskih prava?

[165] Organizacija Ujedinjenih nacija i ljudska prava?

[166] Glavni organi Ujedinjenih nacija?

[167] Pomoćni organi Ujedinjenih nacija?

[168] Ugovorna tijela Ujedinjenih nacija?

[169] Komitet za ljudska prava?

[170] Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava?

[171] Komitet za eliminisanje rasne diskriminacije?

[172] Komitet za eliminisanje diskriminacije žena?

[173] Komitet protiv mučenja?

[174] Potkomitet za prevenciju torture?

[175] Komitet za prava djeteta?

[176] Komitet za prava radnika migranata?

[177] Komitet za prava osoba sa invaliditetom?

[178] Komitet za prisilne nestanke?

[179] Evropski sud za ljudska prava?

[180] Osnovne odlike Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda?

[181] Modaliteti uključivanja Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih
sloboda u nacionalne pravne sisteme?

[182] Sastav Evropskog suda za ljudska prava?

[183] Funkcionisanje Evropskog suda za ljudska prava?

[184] Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava?

[185] Doktrinarna osnova postupanja Evropskog suda za ljudska prava?

[186] Preobražaj uloge Evropskog suda za ljudska prava?