Ispitna pitanja

[1] Pojam i pravna priroda međunarodnog krivičnog prava?

[2] Izvori međunarodnog krivičnog prava?

[3] Princip zakonitosti u međunarodnom krivičnom pravu?

[4] Princip individualne i subjektivne odgovornosti?

[5] Princip solidarnosti i međusobnog povjerenja među državama?

[6] Principi humanosti, srazmjernosti i pravednosti?

[7] Pravila vremenskog i personalnog važenja međunarodnog krivičnog prava?

[8] Pravila prostornog važenja međunarodnog krivičnog prava?

[9] Međunarodno krivično djelo – pojam i klasifikacija međunarodnih krivičnih djela?

[10] Neuračunljivost u međunarodnom krivičnom pravu?

[11] Nužna odbrana, krajnja nužda i prinuda u međunarodnom krivičnom pravu?

[12] Stvarna i pravna zabluda; naređenje pretpostavljenog u međunarodnom krivičnom pravu?

[13] Stadijumi ostvarenja međunarodnog krivičnog djela?

[14] Saučesništvo u međunarodnom krivičnom pravu?

[15] Sticaj krivičnih djela?

[16] Komandna odgovornost?

[17] Komandna odgovornost u Krivičnom zakonu BiH?

[18] Odmjeravanje kazne i kazne u Statutu MKS?

[19] Genocid?

[20] Zločin protiv čovječnosti?

[21] Ratni zločin?

[22] Zločin agresije?

[23] Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju?

[24] Međunarodni krivični sud za Ruandu?

[25] Osnivanje, nadležnost i organizacija stalnog MKS?

[26] Materijalnopravne i procesnopravne odredbe Statuta MKS?

[27] Principi međunarodne krivičnopravne pomoći?

[28] Ekstradicija?

[29] Ustupanje i preuzimanje krivičnog gonjenja?

[30] Priznavanje i izvršenje strane sudske odluke?

[31] Evropski nalog za hapšenje?

[32] Interpol?

[33] Europol?

[34] Kancelarija Evropskog javnog tužioca i Sud Evropske unije?

[35] Pravo azila?