Ispitna pitanja

[1] Pojam, predmet i značaj međunarodnog poslovnog prava.

[2] Međunarodne konvencije kao izvor međunarodnog poslovnog prava.

[3] Autonomno međunarodno trgovinsko pravo (međunarodni formularni ugovori, običaji,
uzanse).

[4] Pojam i osnovna obilježja klauzule najpovlašćenije nacije.

[5] Ograničenja i izuzeci od klauzule najpovlašćenije nacije.

[6] Klauzula nacionalnog tretmana.

[7] Međunarodne organizacije kao subjekti međunarodno poslovnog prava (pojam, vrste,
karakteristike, organizacije od značaja za predmet međunarodnog poslovnog prava).

[8] Opšti sporazum o carinama i trgovini – GATT (nastanak, pravna priroda, ciljevi, principi).

[9] Svjetska trgovinska organizacija (STO): osnivanje, Finalni akt (Ugovor) o osnivanju STO,
ciljevi, principi, organi.

[10] Članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji sa posebnim osvrtom na odnos između BiH i
STO.

[11] Rješavanje sporova u okviru Svjetske trgovinske organizacije.

[12] Međunarodni monetarni fond.

[13] Grupacija Svjetske banke sa posebnim osvrtom na ciljeve i poslove Međunarodne banke za
obnovu i razvoj.

[14] Komisija Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL).

[15] Međunarodni institut za unifikaciju privatnog prava (UNIDROIT).

[16] Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu.

[17] Međunarodna trgovinska komora.

[18] Centralnoevropska zona slobodne trgovine (CEFTA).

[19] Subjekti spoljnotrgovinskog poslovanja.

[20] Pojam i oblici spoljnotrgovinskog poslovanja.

[21] Posebne zaštitne mjere koje utiču na spoljnotrgovinsko poslovanje sa posebnim osvrtom na
unilateralne mjere u pravu BiH.

[22] Slobodne zone.

[23] Pojam i vrste stranih ulaganja.

[24] Nekomercijalni rizici i strana ulaganja.

[25] Multilaterelna agencija za osiguranje investicija (MIGA).

[26] Rješavanje investicionih sporova i Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova
(ICSID).

[27] Zaštita stranih ulaganja u pravu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

[28] Koncesije.

[29] Filijale i predstavništva stranih lica.

[30] Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe: donošenje, opšta obilježja,
odnos sa Haškim jednoobraznim zakonima, pitanja koja jesu i pitanja koja nisu regulisana
konvencijom.

[31] Predmetna oblast primjene Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

[32] Teritorijalna oblast primjene Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

[33] Ponuda za zaključenje ugovora o međunarodnoj prodaji robe.

[34] Prihvat ponude za zaključenje ugovora o međunarodnoj prodaji robe.

[35] Forma za zaključenje ugovora o međunarodnoj prodaji robe.

[36] Obaveza prodavca da isporuči prodatu robu (pojam, način, mjesto i rok isporuke).

[37] Saobraznost robe ugovoru i utvrđivanje saobraznosti (pregled robe, obavještenje o
nesaobraznosti).

[38] Obaveza kupca da plati cijenu za kupljenu robu.

[39] Pravna sredstva koja na raspolaganju ima prodavac za slučaj povrede ugovora od strane
kupca (sankcije za neizvršenje ugovora od strane kupca).

[40] Pravna sredstva koja na raspolaganju ima kupac za slučaj povrede ugovora od strane
prodavca (sankcije za neizvršenje ugovora od strane prodavca).

[41] Raskid ugovora i dejstvo raskida ugovora o međunarodnoj prodaji robe.

[42] Bitna povreda ugovora o međunarodnoj prodaji robe.

[43] Povreda ugovora o međunarodnoj prodaji robe prije dospjeća.

[44] Raskid ugovora o međunarodnoj prodaji robe sa uzastopnim isporukama.

[45] Prelaz rizika za prodatu robu sa prodavca na kupca prema Konvenciji UN o ugovorima o
međunarodnoj prodaji robe.

[46] INCOTERMS klauzule.

[47] Posao posredovanja u međunarodnom prometu.

[48] Posao zastupanja u međunarodnom prometu.

[49] Posao komisiona u međunarodnom prometu.

[50] Ugovor o međunarodnom finansijskom lizingu.

[51] Ugovor o franšizingu.

[52] Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

[53] Ugovor o faktoringu.

[54] Ugovor o isključivoj distribuciji.

[55] Ugovor o izvođenju investicionih radova u inostranstvu: pojam, vrste, bitni elementi, način
zaključivanja.

[56] Obaveze izvođača radova iz ugovora o izvođenju investicionih radova u inostranstvu.

[57] Obaveze naručioca radova (investitora) iz ugovora o izvođenju investicionih radova u
inostranstvu.

[58] Odgovornost izvođača radova za nedostatke građevine.

[59] Pojam, značaj i izvori međunarodnog transportnog prava.

[60] Pojam i značaj transportnog osiguranja.

[61] Ugovor o osiguranju sa posebnim osvrtom na osiguranje robe u međunarodnom transportu.

[62] Ugovori o turističkim uslugama.