Cilj predmeta

Cilj međunarodnog ekonomskog prava je izučavanje pravnih pravila kojima se uređuju međunarodni ekonomski odnosi. Skup tih pravila posmatra se kroz jedinstvenu međuzavisnost domaćih i međunarodnih normi.

CodeSubject statusSemesterClassesECTS
P-MPP Compulsory VIII 4+2 8

Ishodi učenja (stečena znanja)

Zadatak predmeta je da, kao naučno nastavna disciplina pruži neophodna znanja o pravnim karakteristikama međunarodnih ekonomskih odnosa, zasnivanju i uređivanju neposrednih poslovnih odnosa privrednih subjekata u vezi sa međunarodnim prometom robe, usluga i novca.

Sadržaj predmeta

Pojam Međunarodnog trgovinskog prava, međunarodni ekonomski odnosi (MEO), etape razvoja međunarodnih ekonomskih odnosa od značaja za MTP, MEO opšte napomene, odnos sa drugim granama prava, odnos prema domaćem zakonodavstvu, odnos sa Međunarodnim ekonomskim pravom (MEP), izvori međunarodnog trgovinskog (ekonomskog) prava, opšta načela međunarodnih trgovinskih odnosa, načelo slobode trgovine, preferencijalni (blagonakloni) položaj, nejednačenje i načelo pravičnog tretmana, načelo slobode transfera novca i novčanih vrijednosti, sloboda transfera kapitala u Evropskoj monetarnoj uniji, nepostojanje univerzalnog sistema plaćanja, načelo slobode saobraćaja (komunikacija), načelo slobode plovidbe vodenim putevima, sloboda suvozemnih komunikacija, sloboda vazdušne plovidbe, sloboda iskorišćavanja elektronskih sredstava veze i e-commerce, načela MTP u međunarodnim trgovinskim ugovorima, načelo (sistem) najpovlašćenije nacije, tipovi klauzula najpovlašćenije nacije, jednostrane, dvostrane i multilateralne klauzule najvećeg povlaštenja, bezuslovne i uslovne klauzule najvećeg povlašćenja, sadašnje (pro futuro) i buduće (de praeterio) klauzule, pozitivne i negativne klauzule, ograničenja i izuzeci od najvećeg povlašćenja, ograničenja od klauzule najvećeg povlašćenja, izuzeci od klauzule najpovlašćenije nacije, nacionalni tretman, minimalni sistem, načelo reciprociteta (uzajamnosti), preferencijalni tretman, sistem otvorenih vrata.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)