Ispitna pitanja

 [1] Šta je menadžment?

[2] Koja je osnovna funkcija menadžmenta u javnoj upravu?

[3] Šta je zadatak menadžmenta u cilju osavremenjivanja javne uprave?

[4] Šta je osnovna zadaća menadžmenta?

[5] Šta je najveći problem menadžmenta?

[6] Koji su zadaci menadžera?

[7] Koje osobine treba da ima uspješan menadžer?

[8] Šta se podrazumijeva pod terminom „organizacija“?

[9] Šta je preduzeće?

[10] Koje su funkcije menadžmenta?

[11] Koja je uloga menadžmenta?

[12] Ko je „otac“ naučnog menadžmenta i koja su njegova načela?

[13] Otac moderne teorije operacijskog menadžmenta Hebry Fayol je podijelio djelatnost kompanija u 6 grupa-funkcija, koje su to?

[14] Nabroj načela menadžmenta koje je postavio Hebry Fayol.

[15] Koje su osnovne postavke moderne teorije operacijskog menadžmenta Henry Forda?

[16] Hugo Munsterberg je otac, čega?

[17] Max Weber je razvio koncept, koji?

[18] Šta je „HOWTHORNE EFEKAT“ ?

[19] Nabroj najpoznatije teoretičare savremenog menadžmenta.

[20] Šta predstavlja izokrenuta piramida?

[21] Definiši šta je lanac vrijednosti preduzeća?

[22] Definiši povezanost poslovnog i proizvodnog sistema sa okolonom?

[23] Koja su načela dobre organizacije po L. Alfordu?

[24] Šta prema Bennetu obuhvaćaju načela postavljanja organizacije?

[25] Koji su pristupi organizaciji i šta predstavljaju?

[26] Šta predstavlja organizacijsku strukturu preduzeća ili organizacije?

[27] Koji su glavni elementi organizacijske strukture (prema P. Sikavica)?

[28] Šta značajno utiče na izbor organizacijske strukture?

[29] Koje je osnovno pravilo organizacije po P. Druckeru?

[30] Koja je svrha organizacijske strukture?

[31] Koje su poteškoće koje se javljaju uz organizacijske strukture?

[32] Karakteristike organizacijskih struktura?

[33] Uporedi birokratsku i adaptivnu organizacijsku strukturu?

[34] Koji su savremeni trendovi u oblikovanju organizacije?

[35] Nabroj klasično oblikovanje organizacije.

[36] Nabroj savremonoko oblikovanje organizacije.

[37] Šta predstavlja horizontalna složenost organizacijske strukture?

[38] Šta predstavlja vertikalna složenost organizacijske strukture?

[39] Šta je potrebno odrediti za funkcijsku organizacijsku strukturu?

[40] Gdje se javlja teritorijalna organizacijska struktura?

[41] Kada dolazi do teritorijalne organizacijske strukture?

[42] Koje su prednosti teritorijalne organizacijske strukture?

[43] Koji su nedostaci teritorijalne organizacijske strukture?

[44] Gdje se primjenjuje matična organizacijska struktura?

[45] Gdje se primjenjuje predmetna organizacijska struktura?

[46] Koje su prednosti predmetne organizacijske strukture?

[47] Koje su slabosti predmetne organizacijske strukture?

[48] Koje su osobine savremene organizacijske strukture?

[49] Šta je virtualna savremena organizacijska struktura?

[50] Koji su uslovi za uspjeh koncepta virtualne organizacije?

[51] Koje su prednosti koncepta virtualne organizacije?

[52] Koji su nedostaci virtualne organizacijske strukture?

[53] Šta predstavlja fraktalna organizacijska struktura?

[54] Koje su karatkteristike fraktalne organizacijske strukture?

[55] Šta predstavlja „KLASTER“ i koje su osobine tog oblika savremene organizacijske strukture?