Recenzija se obavlja, po pravilu, na on line obrascu recenzije, kome se pristupa preko sajta Pravnog fakulteta. Recenzija je anonimna.

Recenzent u obrazac recenzije unosi svoje osnovne podatke (ime, prezime, zvanje, ime ustanove u kojoj je zaposlen) i podatke o recenziranom tekstu (naslov teksta), daje preporuku o objavljivanju, iznosi svoje stručno mišljenje (ocjenu) o tekstu i vrši njegovu klasifikaciju u odgovarajuću kategoriju (precrtati, odnosno obrisati nepotrebno), i, na kraju, stavlja datum recenzije i svojeručni potpis.

Davanje stručnog mišljenja naročito podrazumjeva ocjenu o tome:

 • u kojoj mjeri recenzirani tekst predstavlja izvorno (originalno) naučno djelo, zasnovano na dostignućima savremene nauke;
 • postoje li tekstovi (djela) sličnog sadržaja i kvaliteta;
 • da li tekst ispunjava metodološke zahtjeve (adekvatnost naslova i podnaslova, ključnih riječi i sl.);
 • da li je korišćena odgovarajuća (aktuelna) literatura;
 • da li je tekst iznijet pregledno i jasno (u konceptualnom i jezičkom smislu).

Na osnovu datog stručnog mišljenja, recezent daje preporuku o objavljivanju teksta. Ako je preporuka pozitivna, recenzent vrši klasifikaciju teksta u jednu od sljedećih kategorija naučnih radova:

 1. Izvorni (originalni) naučni članak,
 2. Pregledni članak,
 3. Kratki naučni članak,
 4. Stručni članak,
 5. Naučno/stručno izlaganje na konferenciji,
 6. Kritika, polemika, diskusioni prilog.

Prilikom davanja stručnog mišljenja recenzent se služi Tipologijom dokumenata/djela za vođenje bibliografija u sistemu COBBIS.

TIPOLOGIJA DOKUMENATA/DJELA ZA VOĐENJE BIBLIOGRAFIJA U SISTEMU COBBIS

Izvorni naučni članak

Izvorni naučni članak je samo prva objava originalnih istraživačkih rezultata u takvom obliku da istraživanje može da se ponovi, a utvrđene činjenice provjere. Po pravilu je organizovan po shemi IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion) za eksperimentalna istraživanja ili na deskriptivan način za deskriptivna naučna područja. Mora da bude objavljen u naučnom časopisu sa recenzentskim sistemom prihvatanja članaka i recenziran.

Pregledni naučni članak

Pregledni naučni članak je pregled najnovijih djela o određenom predmetnom području, djela pojedinog istraživača ili grupe istraživača sa ciljem da se već publikovane informacije sažmu, analiziraju, evaluiraju ili sintetizuju. Donosi nove sinteze koje uključuju takođe i rezultate sopstvenog istraživanja autora. Mora da bude objavljen u naučnom časopisu sa recenzentskim sistemom prihvatanja članaka i recenziran.

Kratki naučni članak

Kratki naučni prilog je izvorni naučni članak kod kojeg neki elementi sheme IMRAD mogu da budu ispušteni. Ukratko sažima rezultate završenog izvornog istraživačkog djela ili djela koje je još u toku. Ovdje spadaju takođe i kratki pregledi (mini review) i prethodne objave, ako imaju značaj kratkog naučnog priloga.

Stručni članak

Stručni članak je prikaz već poznatog, s naglaskom na upotrebljivosti rezultata izvornih istraživanja i širenja znanja, a zahtjevnost teksta prilagođena potrebama korisnika i čitaoca stručnog ili naučnog časopisa u kojem je objavljen. Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji (predavanje, referat, poster) u cjelini objavljeno u samostalnom zborniku konferencije, u naučnom časopisu ili na web stranici konferencije, odnosno organizatora konferencije. Objavljeno izlaganje mora da bude barem u načelu organizovano kao naučni članak. Recenziranost prema kriterijumima za izvorne/pregledne naučne članke, odnosno samostalne naučne sastavne dijelove u monografijama, utvrđuje se s obzirom na tipologiju zbornika konferencije koji može biti samostalna monografska publikacija, redovni ili posebni broj časopisa, suplement ili izvor na internetu. Sažeci i prošireni sažeci, ili objavljene transparencije, ne spadaju u ovu kategoriju.

Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji

Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji (predavanje, referat, poster) u cjelini objavljeno u samostalnom zborniku konferencije, u naučnom (ili stručnom) časoposu ili na web stranici konferencije, odnosno organizatora konferencije. Sažeci i prošireni sažeci, ili objavljene transparencije, ne spadaju u ovu kategoriju.

Recenzija, prikaz knjige, kritika

Prilog u naučnoj ili stručnoj publikaciji (časopisu, knjizi itd.), u kojem autor ocjenjuje ili dokazuje pravilnost/nepravilnost nekog naučnog ili stručnog rada, kriterijuma, mišljenja ili utvrđene činjenice i/ili pobija/podržava/ocjenjuje utvrđene činjenice, radove ili mišljenja drugih autora. Prikaz stručnog mišljenja, mišljenja o naučnom, stručnom ili umjetničkom djelu, naročito s obzirom na njegov kvalitet.

Obrazac recenzije možete preuzeti na ovom linku.

Polemika, diskusioni prilog

Prilog u kojem autor dokazuje pravilnost određenog kriterijuma, svog mišljenja ili utvrđene činjenice i pobija konstatacije ili mišljenja drugih autora.