Cilj predmeta

U okviru izučavanja predmeta student će steći teorijska i praktična saznanja iz oblasti retorike, tj. u govoru, izražavanju, komunikaciji i pismenosti. Na osnovu stečenog znanja student će biti u mogućnosti da optimalno savlada nivo retoričnosti i pismenosti skladno pravničkom obrazovanju i zanimanju.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-RET O VII 3+2 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Osposobljavanje studenata za argumentovanu debatu, za javni nastup, kao i za pravilnu upotrebu jezika u pravu.

Sadržaj predmeta

Komunikacija i vrste (zvanično, pismeno); elementi komunikacije; etika pri ostvarivanju ciljeva komunikacije; pojam retorike; elementi, osobine, jezik, disanje, mimika, gestikulacija; vrste govora; struktura govora; pripremljeni govori; improvizacije; pridobijanje pažnje slušalaca; javni nastup; nastup u medijima; debata; dijalog.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)