Cilj predmeta

Razvijanje naučnih saznanja, akademskih vještina i praktičnih sposobnosti za ostvarivanje i zaštitu autorskih prava i prava industrijskog vlasništva, u nacionalnim ali i međunarodnim okvirima, kao i ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja u ovoj specifičnoj i dinamičnoj pravnoj materiji.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-AUT O VI 2+2 5

Ishodi učenja (stečena znanja)

Očekuje se da savladavanjem programa predmeta student uspešno može da: 1) shvati genezu, strukturu i prirodu autorskog i srodnih prava; 2) shvati značaj adekvatne zaštite autorskog i srodnih prava; 3) sazna osnovne principe sticanja, ostvarivanja i zaštite autorskog i srodnih prava; 4) praktično primjenjuje stečena znanja iz oblasti autorskog i srodnih prava.

Sadržaj predmeta

Pojam, razvoj i izvori autorskog prava i prava industrijskog vlasništva; uslovi i postupak zaštite pronalaska; subjekt zaštite i prava pronalazaca; vrste patenata; sadržina prava i ograničenja prava na patent; prestanak prava na patent; topografija integrisanih kola; pravna zaštita biljnih sorti; sadržina prava i prestanak prava na žig; sadržina prava i prestanak prava na dizajn; zaštita prava industrijske svojine; autorsko djelo – vrste i uslovi zaštite; autor, koautor, nosilac autorskog prava; moralna prava autora; autorski ugovori; prava interpretatora; zaštita autorskih i srodnih prava.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)