Ispitna pitanja

[1] Predmet građanskog prava?

[2] Metod građanskog prava?

[3] Podjela na privatno i javno pravo u našem pravnom sistemu?

[4] Odnos građanskog i trgovinskog prava?

[5] Francuski građanski zakonik?

[6] Austrijski građanski zakonik?

[7] Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru?

[8] Građanski zakonik za Kralјevinu Srbiju?

[9] Nјemački građanski zakonik?

[10] Švajcarski građanski zakonik?

[11] Anglosaksonsko građansko pravo?

[12] Zakon kao izvor građanskog prava?

[13] Sudska praksa i pravna nauka kao izvor građanskog prava?

[14] Običajno pravo, trgovački običaji i uzanse kao izvor građanskog prava?

[15] Vrste građansko pravnih normi?

[16] Vremensko, prostorno i personalno važenje građanskopravnih normi?

[17] Analogija?

[18] Pravna sposobnost fizičkih lica?

[19] Poslovna sposobnost?

[20] Proglašenje nestalog lica za umrlo?

[21] Deliktna sposobnost malolјetnika?

[22] Deliktna sposobnost punolјetnih lica?

[23] Objektivna odgovornost?

[24] Atributi fizičkog lica?

[25] Organi pravnog lica?

[26] Pravna lica javnog i privatnog prava?

[27] Udruženje i ustanove?

[28] Postanak pravnih lica?

[29] Prestanak pravnih lica?

[30] Pravna sposobnost pravnih lica?

[31] Poslovna sposobnost pravnih lica?

[32] Deliktna sposobnost pravnih lica?

[33] Atributi pravnog lica?

[34] Pojam i sadržina subjektivnog prava?

[35] Pravna moć?

[36] Pravno stanje?

[37] Pravni položaj ili status?

[38] Apsolutna i relativna prava?

[39] Lična prava?

[40] Autorsko pravo?

[41] Pravo industrijske svojine?

[42] Pronalazačko pravo-pravo na patent?

[43] Zabrana zloupotrebe prava?

[44] Prekluzivni rokovi?

[45] Zastarjelost?

[46] Zastarjelost povremenih potraživanja?

[47] Zastarjelost potraživanja naknade štete?

[48] Jednogodišnji rok zastarjelosti?

[49] Zastarjelost potraživanja utvrđenih sudskom odlukom?

[50] Rokovi zastarjelosti kod ugovora o osiguranju?

[51] Zastoj zastarijevanja?

[52] Prekid zastarijevanja?

[53] Vansudska zaštita- samozaštita?

[54] Sudska zaštita građanskih prava?

[55] Pobijanje dužnikovih pravnih radnji (actio Pauliana)?

[56] Pravo zadržavanja (ius retentionis)?

[57] Pravne činjenice?

[58] Osnovi i način sticanja prava?

[59] Prestanak i promjena prava?

[60] Elementi pravnog posla?

[61] Činovi volјe, saopštenja i realni akti?

[62] Pravne radnje?

[63] Izjava volјe?

[64] Kauza?

[65] Jednostrani, dvostrani, i višestrani pravni poslovi?

[66] Teretni i dobročini pravni poslovi?

[67] Kauzalni i apstraktni pravni poslovi?

[68] Formalni i neformalni pravni poslovi?

[69] Pravni poslovi među živima i pravni poslovi za slučaj smrti?

[70] Fiducijarni pravni poslovi?

[71] Nepostojeći pravni poslovi?

[72] Ništavi pravni poslovi?

[73] Rušlјivi pravni poslovi?

[74] Pobijanje pravnih poslova?

[75] Uslov kao modalitet pravnog posla?

[76] Rok kao modalitet pravnog posla?

[77] Nalog kao modalitet pravnog posla?

[78] Ugovorno zastupništvo-punomoćstvo?

[79] Zakonsko zastupništvo?

[80] Sudsko zastupništvo?

[81] Statutarno zastupništvo?

[82] Građansko pravni delikt?

[83] Šteta?

[84] Krivica štetnika?

[85] Odgovornost za drugog?

[86] Odgovornost za opasne stvari i opasne djelatnosti?

[87] Uzročna veza između štete i štetnikovog ponašanja?

[88] Naknada štete?

[89] Objekt građanskog prava?

[90] Stvari u prometu i stvari van prometa?

[91] Nepokretne i pokretne stvari?

[92] Individualno određene stvari i stvari određene po rodu?

[93] Zamjenlјive i nezamjenlјive stvari?

[94] Potrošne i nepotrošne stvari?

[95] Djelјive i nedjelјive stvari?

[96] Proste i složene stvari?

[97] Plodovi?

[98] Novac?

[99] Hartije od vrijednosti?

[100] Legitimacioni papiri i znaci?

[101] Ljudske radnje?

[102] Lična dobra?

[103] Proizvodi lјudskog duha?

[104] Imovina (pojam, funkcija i karakteristike)?

[105] Kako se stiče pravo svojine?

[106] Razlike između svojine i državine?

[107] Razlika između vlasništva, suvlasništva i zajedničkog vlasništva?

[108] Kako dolazi do razvrgnuća suvlasništva?

[109] Stvarna prava i njihove definicije?

[110] Šta su to opšta, a šta javna dobra?

[111] Šta je to etažno vlasništvo?

[112] Prava stranih lica, mogućnost kupovine nekretnina?

[113] Pojam nekretnine?

[114] Za koje pravne poslove je propisana notarska obrada?

[115] Navedite razliku između notarske obrade i notarske ovjere!

[116] Šta je to dosjelost/održaj (rokovi)?

[117] Šta podrazumijevamo pod savjesnošću, a šta pod zakonitošću?