Ispitna pitanja

[1] Sistem i razvoj pravne zaštite na području građanskopravnih odnosa?

[2] Oblici pravne zaštite?                                                                         

[3] Povod i pravo na pružanje pravne zaštite?                                         

[4] Pojam i struktura građanskog sudskog postupka?                  

[5] Cilj i značaj građanskog sudskog postupka?                          

[6] Pojam, predmet i metod građanskog procesnog prava?         

[7] Struktura, norme i važenje građanskog procesnog prava?

[8] Mjesto i odnos građanskog procesnog prava u pravnom sistemu?

[9] Građansko procesno pravo i forma?                                                   

[10] Izvori i nauka građanskog procesnog prava?            

[11] Parnica i parnični postupak?                                                             

[12] Šema i odstupanja od šeme parnice?                                                

[13] Pravna priroda parnice?                                                                                

[14] Procesnopravni odnos, predmet parnice?

[15] Predmet parničnog postupka i vrste pravozaštitnih zahtjeva?

[16] Procesne pretpostavke?                                                                                

[17] Subjekti procesnog prava?                                                               

[18] Pokretanje, razvijanje i okončanje postupka?                       

[19] Opšti parnični postupak i posebni parnični postupci?          

[20] Parnični sud?                                                                                    

[21] Organizacija sudova?                                                                                  

[22] Organi parničnog suda?                                                                               

[23] Isključenje i izuzeće?                                                                        

[24] Vrijednost predmeta spora?                                                             

[25] Nadležnost-stvarna, mjesna nadležnost, atrakcija nadležnosti?

[26] Određivanje mjesne nadležnosti od strane višeg suda?

[27] Sporazum stranaka o mjesnoj nadležnosti (prorogacija nadležnosti)?          

[28] Funkcionalna i međunarodna nadležnost?                           

[29] Pravna pomoć?

[30] Parnične stranke?      

[31] Stranačka sposobnost?

[32] Parnična sposobnost?                                                                                   

[33] Postulaciona sposobnost?                                                                 

[34] Stvarna i procesna legitimacija?                                                       

[35] Suparničarstvo?                                                                                            

[36] Sukcesija u procesnom odnosu?       

[37] Učešće umješača?                                                                                         

[38] Obavještenje trećeg o parnici?                                                                      

[39] Zastupanje stranaka?                                                                                    

[40] Zakonski zastupnici?                                                                                    

[41] Zastupnik pravnog lica?                                                                               

[42] Punomoćnici?                                                                                               

[43] Pojam procesnih načela?                                                                               

[44] Načelo dispozicije i načelo oficijelnosti?                              

[45] Raspravno i istražno načelo?                                                            

[46] Načelo obostranog saslušanja stranaka?                               

[47] Načelo utvrđivanja istine?                                                                

[48] Načelo slobodne ocjene dokaza?                                                     

[49] Načelo koncentracije postupka i jedinstva glavne rasprave?

[50] Načelo savjesnog korišćenja procesnih ovlašćenja?             

[51] Načelo zabrane zloupotrebe procesnih ovlašćenja?              

[52] Načelo procesne ekonomije?                                                            

[53] Načelo sudskog upravljanja postupkom?                                         

[54] Načelo neposrednosti?                                                                                 

[55] Načelo usmenosti i pismenosti?                                                        

[56] Načelo javnosti?                                                                                           

[57] Načelo o pravu na jezik?                                                                              

[58] Načelo inokosnog suđenja?                                                              

[59] Načelo poučavanja neuke stranke?                                                   

[60] Načelo o suđenju u razumnom roku?                                                           

[61] Parnične radnje?                                                                                           

[62] Stranačke parnične radnje?                                                               

[63] Sadržina, vrste i forma stranačkih parničnih radnji?            

[64] Sudske parnične radnje?                                                                               

[65] Upravljanje parnicom?                                                                                  

[66] Zasvjedočavanje parničnih radnji?                                                  

[67] Dostavljanje?                                                                                                

[68] Mjesto i vrijeme parničnih radnji?                                                    

[69] Rokovi?                                                                                                                    

[70] Ročište?        

[71] Propuštanje parničnih radnji?           

[72] Vraćanje u pređašnje stanje?

[73] Privremeno obustavljanje parnične djelatnosti?

[74] Prekid i zastoj postupka?                                                                              

[75] Sudski troškovi i parnični troškovi?                                     

[76] Oslobođenje od prethodnog plaćanja troškova postupka?

[77] Obezbjeđenje parničnih troškova?                                                    

[78] Pojam tužbe?                                                                                                            

[79] Forma i sadržina tužbe?                                                                                

[80] Vrste tužbi?  

[81] Podizanje tužbe?

[82] Promjene tužbe?                                                                                           

[83] Povlačenje tužbe?                                                                                         

[84] Odricanje od tužbenog zahtjeva?     

[85] Dostavljanje tužbe tuženom?                                                                       

[86] Držanje tuženog u parnici?                                                               

[87] Odgovor na tužbu?                                                                                       

[88] Novi zahtjevi za presudu u toku parnice?                                        

[89] Protivtužba?                                                                                                 

[90] Zahtjev za utvrđenje u toku parnice?                                               

[91] Prigovor radi prebijanja?                                                                              

[92] Mirno rješenje spora?                                                                        

[93] Alternativne metode za rješavanje sporova?                        

[94] Medijacija (posredovanje)?                                                              

[95] Sudsko poravnanje?                                                                                     

[96] Priznanje tužbenog zahtjeva?                                                                       

[97] Tok pripremnog postupka?

[98] Pripremno ročište?                                                                                        

[99] Glavna rasprava?                                                                                          

[100] Zaključenje glavne rasprave?                                                          

[101] Pojam dokazivanja?                                                                        

[102] Ponuda dokaza?                                                                             

[103] Predmet dokazivanja?                                                                    

[104] Teret dokazivanja? 

[105] Izvođenje dokaza?  

[106] Ocjena dokaza?                                                                                          

[107] Obezbjeđenje dokaza?                                                                                

[108] Dokazna sredstva?                                                                                     

[109] Uviđaj?                                                                                                                   

[110] Isprave?                                                                                                                  

[111] Svjedoci?                                                                                                                

[112] Vještaci?                                                                                                                 

[113] Saslušanje stranaka?                       

[114] Odlučivanja i odluke?                                                                    

[115] Presuda?                                                                                                                 

[116] Vrste presuda?                                                                                            

[117] Rješenje?                                                                                                                

[118] Dejstvo presude?                                                                                        

[119] Pravnosnažnost?                                                                                         

[120] Pojam i vrste pravnih lijekova?                                                       

[121] Dopuštenost i osnovanost pravnih lijekova?                                  

[122] Izjavljivanje i dejstva pravnog lijeka?                                

[123] Žalba protiv presude?         

[124] Odluke drugostepenog suda po žalbi?                                           

[125] Žalba protiv rješenja?                                                                                 

[127] Prijedlog za vraćanje u pređašnje stanje?                           

[128] Žalba protiv rješenja kojim se odbija prijedlog za vraćanje u pređašnje stanje?

[129] Revizija protiv presude?     

[130] Revizija protiv rješenja?     

[131] Ponavljanje postupka?                                                                                

[132] Tužba za poništenje sudskog poravnanja?

[133] Posebni parnični postupci?                                     

[134] Postupak u parnicama iz radnih odnosa?                                       

[135] Postupak u parnicama zbog smetanja državine?                

[136] Postupak u sporovima male vrijednosti?                

[137] Postupak u parnicama o privrednim sporovima?                

[138] Postupak za rješavanje porodičnopravnih sporova?           

[139] Postupak u bračnim parnicama?                                                     

[140] Postupak u maternitetskim i paternitetskim parnicama?    

[141] Postupak u parnicama za vršenje roditeljskog prava?        

[141] Postupak u parnicama za izdržavanje?                                                       

[142] Postupak pred arbitražnim sudovima?                               

[143] Postupak za zaštitu od klevete?                                                     

[144] Postupak u parnicama o sporovima za zaštitu potrošača?

[145] Pojam i načela vanparničnog postupka?

[146] Vanparnični postupak i subjekti vanparničnog postupka?

[147] Odluke u vanparničnom postupku?

[148] Pravni lijekovi u vanparničnom postupku?

[149] Statusni vanparnični postupci?

[150] Porodični vanparnični postupci?

[151] Registrarski postupci?

[152] Imovinski vanparnični postupci?

[153] Raspravljanje zaostavštine?

[154] Vanparnični postupci povodom isprava?

[155] Notarijalni postupci?

[156] Pojam izvršnog procesnog prava?

[157] Načela izvršnog postupka?

[158] Subjekti izvršnog postupka?

[159] Pretpostavke za izvršenje?

[160] Pokretanje izvršnog postupka?

[161] Tok izvršnog postupka?

[162] Privremeno obustavljanje izvršnog postupka?

[163] Troškovi izvršnog postupka?

[164] Dostavljanje u izvršnom postupku?

[165] Odluke izvršnog suda?

[166] Prigovor kao redovan pravni lijek?

[167] Izlučna tužba?

[168] Žalba kao redovan pravni lijek?

[169] Prijedlog za vraćanje u pređašnje stanje u izvršnom postupku?

[170] Protivizvršenje?

[171] Izvršenje radi naplate novčanog potraživanja?

[172] Izvršenje na nepokretnosti?

[173] Izvršenje na pokretnim stvarima?

[174] Izvršenje na novčanom potraživanju izvršenika?

[175] Izvršenje na plati i drugim stalnim novčanim primanjima?

[176] Izvršenja na potraživanju po računu kod banke, dionicama, osnivačkom i drugom udjelu u pravnom licu??

[177] Izvršenje na potraživanju da se predaju ili isporuče pokretne stvari ili da se preda nepokretnost?

[178] Izvršenje radi ostvarivanja nenovčanog potraživanja?

[179] Sudski penali?

[180] Izvršenje radi predaje i isporuke pokretnih stvari?

[181] Izvršenje radi ispražnjenja i predaje nepokretnih stvari?

[182] Izvršenje radi ostvarenja potraživanja na radnju, trpljenje ili nečinjenje?

[183] Izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad odnosno u službu?

[184] Predaja djeteta?

[185] Postupak obezbjeđenja?

[186] Sudske mjere obezbjeđenja, određivanje, vrste?