Naziv projekta:

Izrada mape puta i institucionalnih koraka u usaglašavanju propisa Bosne i Hercegovine iz oblasti bezbjednosti sa zakonodavstvom Evropske unije

Lokacija

Ukupni budžet

Koordinator

Finansijer

Budžet

Vremenski okvir

Bosna i Hercegovina

6.980,00 €

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment – Pravni fakultet

Resursni centar za BiH civilno društvo u procesu EU integracija

Januar 2022 – Septembar 2022

Ciljevi i rezultati projekta

Opšti cilj intervencije je uspostavljanje institucionalnog i zakonodavnog okvira za unapređenje oblasti bezbjednosti u Bosni i Hercegovini u skladu sa regulativom Evropske unije.


Specifični ciljevi intervencije su:

- Doprinijeti kreiranju mape puta institucija u domenu usaglašavanja propisa iz oblasti bezbjednosti u skladu sa standardima Evropske unije;

- Putem partnerstva, kroz mehanizme javnih konsultacija i debata, uspostaviti dijalog između akademske zajednice, civilnog društva i institucija u svrhu unapređenja propisa iz oblasti bezbjednosti u Bosni i Hercegovini;

- Informisati i edukovati institucije i građane o pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti zaštite bezbjednosti kroz prezentovanje mape puta Bosne i Hercegovine za Poglavlje 24: Pravda, sloboda i bezbjednost.


U skladu sa definisanim opštim i specifičnim ciljevima intervencije, očekivani rezultati ovog projekta su:

1) Kreirana mapa puta institucija u pogledu unapređenja propisa u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije u sektoru bezbjednosti;

2) Kreiran akcioni plan za mrežni rad akademske zajednice, civilnog društva i institucija na unapređenju propisa i transponovanja normativa Evropske unije u pravni okvir  Bosne i Hercegovine;

3) Unaprijeđen dijalog institucija i akademske zajednice i organizacija civilnog društva kroz zajednički rad na unapređenju propisa zasnovanog na regulativi Evropske unije;
4) Promovisani standardi Evropske unije o pitanju bezbjednosti i uloga građana u praćenju institucionalnog rada u sektoru bezbjednosti.

Aktivnosti

1) Izrada mape puta i institucionalnih koraka u usaglašavanju propisa iz oblasti bazbjednosti sa zakonodavstvom Evropske unije;

2) Javne konsultacije za izradu akcionog plana akademskih institucija i civilnog društva za implementaciju regulative Evropske unije u oblasti bazbjednosti;

3) Institucionalna kampanja – javne debate na nivou institucije o realizaciji akcionog plana;

4) Promocija standarda Evropske unije u oblasti bezbjednosti. 

Tematsko područje

Pravda, sloboda i sigurnost. 

Partneri

Publikacije