Ispitna pitanja

 [1] Nabrojati karakteristike odnosa iz oblasti javnih finansija?

[2] Kako možemo definisati finansijsko pravo?

[3] Osnovne oblasti javnih finansija?

[4] Šta su javni prihodi?

[5] Osnovna načela javnih rashoda?

[6] Načelo štednje kod javnih rashoda?

[7] Osnovna obilježja javnih potreba?

[8] Pojam i vrste javnih prihoda?

[9] Pravni osnov sticanja javnih prihoda?

[10] Vrste javnih prihoda?

[11] Razlika između originarnih i derivativnih javnih prihoda?

[12] Šta su fiskalni javni prihodi?

[13] Kako možemo definisati budžet?

[14] Funkcije budžeta?

[15] Pravni aspekt budžeta?

[16] Osnovne karakteristike poresko-pravnog odnosa?

[17] Kako možemo definisati poreski sistem?

[18] Šta su ciljevi uspostavljanja poreskog sistema?

[19] Definicija poreza i osnovne karakteristike poreza?

[20] Nabrojati elemente koji čine strukturu svakog oblika poreza?

[21] Razlika između direktnih i indirektnih poreza?

[22] Kako je uređen fiskalni suverenitet u Bosni i Hercegovini?

[23] Struktura poreskog sistema Republike Srpske?

[24] Porez na dohodak u Republici Srpskoj?

[25] Oporezivanje imovine u Republici Srpskoj?

[26] Pojam i vrste naknada?

[27] Pojam i vrste doprinosa?

[28] Pojam i vrste takse?

[29] Razlika između poreza i carine?

[30] Oporezivanje dobiti u Republici Srpskoj?

[31] Nadležnost i ovlaštenja Poreske uprave Republike Srpske?

[32] Prava poreskih obveznika u Republici Srpskoj?

[ 33] Ovlaštenja poreskih inspektora?

[34] Vrste poreske kontrole?

[35] Poreski prekršaji i nadležni organi za utvrđivanje prekršajne odgovornosti?

[36] Poreska krivična djela?

[37] Struktura sistema indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini?

[38] Uticaj evropskih integracija na uspostavljanje sistema indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini?

[39] Osnovne karakteristike poreza na dodatnu vrijednost?

[40] Karakteristike poreza na dodatnu vrijednost u Bosni i Hercegovini?

[41] Pojam akcize kao posebnog oblika poreza na potrošnju?

[42] Akcizni proizvodi u Bosni i Hercegovini?

[43] Karakteristike carinskog sistema u Bosni i Hercegovini?

[44] Nadležnost Uprave za indirektno oporezivanje?

[45] Nadležnost Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje?

[46] Raspodjela prihoda od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini?

[47] Struktura poreskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine?

[48] Struktura poreskog sistema Brčko distrikta BiH?