Ispitna pitanja

OPŠTI DIO

[1] Pojam, predmet i dioba KPP-a?

[2] Izvori KPP-a?

[3] Važenje KPP-a (vremensko, prostorno, u pogledu lica i predmeta)?

[4] Pojam i vrste procesnih subjekata?

[5] Osnovna procesna načela o procesnim subjektima?

[6] Pojam i vrste krivičnih sudova?

[7] Nezavisnost suda i sudija?

[8] Brojni sastav suda?

[9] Subjektivna sposobnost sudije?

[10] Konkretna sposobnost sudije?

[11] Stvarna nadležnost krivičnih sudova?

[12] Mjesna nadležnost krivičnih sudova?

[13] Funkcionalna nadležnost?

[14] Ocjena i sukob nadležnosti?

[15] Načelo kontradiktornosti?

[16] Načelo ne bis in idem?

[17] Tužilac (pojam, funkcije, pravna priroda, prava, dužnosti)?

[18] Organizacija tužilaštva u BiH (interna i eksterna)

[19] Načela koja se odnose na krivičnu tužbu?

[20] Osumnjičeni, odnosno optuženi (pojam, prava i dužnosti)?

[21] Pravo na pravično suđenje?

[22] Pojam i vrste odbrane osumnjičenog odnosno optuženog?

[23] Formalna odbrana osumnjičenog odnosno optuženog (uključujući prava i dužnosti branioca)?

[24] Oštećeni kao subjekat krivičnog postupka?

[25] Zastupnici procesnih subjekata?

[26] Punomoćnici procesnih subjekata?

[27] Pojam i vrste predmeta krivičnog postupka (glavni i sporedni predmet i koneksitet predmeta)?

[28] Imovinskopravni zahtjev?

[29] Prethodna/prejudicijalna pitanja?

[30] Troškovi krivičnog postupka?

[31] Procesne radnje (uopšte)?

[32] Načelo usmenosti i pismenosti?

[33] Načelo javnosti?

[34] Načelo neposrednosti?

[35] Načelo procesne ekonomije?

[36] Forma procesnih radnji?

[37] Rokovi u krivičnom postupku?

[38] Povraćaj u pređašnje stanje?

[39] Prepoznavanje lica i stvari?

[40] Suočenje?

[41] Predmet dokazivanja (činjenice koje se u postupku (ne)dokazuju)?

[42] Nedozvoljena dokazna sredstva?

[43] Postupak sa dokazima?

[44] Načela koja se odnose na proces dokazivanja (zakonska ocjena dokaza, slobodno sudijsko uvjerenje, načelo istine i in dubio pro reo)?

[45] Pretresanje stana, prostorija i lica?

[46] Privremeno oduzimanje predmeta i imovine?

[47] Ispitivanje osumnjičenog?

[48] Saslušanje svjedoka (prava, dužnosti, zakletva, nesposobnost i ocjena iskaza svjedoka)?

[49] Posebna pravila o zaštićenom svjedoku?

[50] Uviđaj i rekonstrukcija?

[51] Vještačenje?

[52] Isprave?

[53] Indicije?

[54] Posebne istražne radnje (pojam, vrste, uslovi za primjenu, trajanje, korišćenje dokaza)?

[55] Mjere za obezbjeđenje prisustva osumnjičenog, odnosno optuženog i uspješno vođenje krivičnog postupka?

[56] Pozivanje?

[57] Dovođenje?

[58] Mjere zabrane?

[59] Jemstvo?

[60] Pritvor?

[61] Pojam i vrste sudskih odluka?

[62] Vrste presuda?

POSEBNI DIO

[63] Prijavljivanje krivičnog djela?

[64] Sprovođenje istrage?

[65] Nadzor tužioca nad radom ovlašćenih službenih lica i radnje koje preduzima ovlašćeno službeno lice?

[66] Pregled, obdukcija i ekshumacija?

[67] Završetak istrage?

[68] Pojam i sadržina optužnice?

[69] Postupanje suda sa optužnicom?

[70] Podnošenje nove ili izmjenjene optužnice?

[71] Izjašnjenje optuženog u odnosu na optužbu?

[72] Izjava o priznanju krivice, pregovaranje o krivici i odluka suda?

[73] Glavni pretres (pojam, pretpostavke za održavanje, rukovođenje i tok)?

[74] Izmjena optužnice na glavnom pretresu?

[75] Završne riječi?

[76] Odlaganje i prekidanje glavnog pretresa?

[77] Održavanje reda na glavnom pretresu?

[78] Donošenje i objavljivanje presude?

[79] Pojam i vrste pravnih lijekova?

[80] Dejstvo pravnog lijeka?

[81] Žalba na presudu prvostepenog suda (pojam i osnovi)?

[82] Postupak po žalbi pred sudom prvog stepena?

[83] Postupak po žalbi pred sudom drugog stepena?

[84] Žalba na presudu drugostepenog suda?

[85] Žalba na rješenje?

[86] Ponavljanje krivičnog postupka?

[87] Zahtjev za zaštitu zakonitosti?

[88] Pravnosnažnost i izvršnost sudskih odluka?

POSEBNI KRIVIČNI POSTUPCI

[89] Postupak za izdavanje kaznenog naloga?

[90] Osnovne karakteristike postupka prema maloljetnicima i faze postupka?

[91] Postupak protiv pravnih lica?

[92] Izricanje sudske opomene?

POSEBNI NEKRIVIČNI POSTUPCI

[93] Pojam i vrste (samo podjela) posebnih nekrivičnih postupaka?