Ispitna pitanja

[1] Nauka, naučni metod i naučno saznanje?

[2] Epistemološka i ontološka pitanja u metodologiji?

[3] Kvantitativni i kvalitativni pristupi u metodologiji društvenih nauka?

[4] Naučno saznanje i naučno objašnjenje?

[5] Hipoteze, značaj i uloga?

[6] Definisanje problema i postavljanje hipoteza?

[7] Konceptualni okvir istraživanja?

[8] Izbor metoda istraživanja?

[9] Određivanje analitičke jedinice?

[10] Priprema instrumenta istraživanja?

[11] Prikupljanje podataka?

[12] Analiza podataka?

[13] Izvođenje zaključaka i prikazivanje rezultata istraživanja?

[14] Uspostavljanje konceptualnog okvira i formulisanje naučnih hipoteza?

[15] Teorija?

[16] Instrumenti istraživanja?

[17] Indikatori?

[18] Eksperiment?

[19] Anketno istraživanje?

[20] Analiza kvalitativnih podataka?

[21] Varijable?

[22] Oblik distribucije i intervali povjerenja?

[23] Interval povjerenja aritmetičke sredine?

[24] Upotrebljivost intervala povjerenja za procentualnu distribuciju?

[25] Z-statistika, Z-test i F-test?

[26] Korelaciona, linearna i regresiona analiza?

[27] Binomijalna i multimonijalna logistička regresija?

[28] Strukturalno modeliranje?

[29] Procjena prilagođenosti regresionih modela?

[30] Kvalitativni metodi u društvenim naukama?

[31] Naučno posmatranje?

[32] Hijerarhijsko linearno modeliranje?

[33] Heuristički aspekti kvalitativnog pristupa?

[34] Intervju?

[35] Epistemološki kriterijumi u kvalitativnom pristupu?

[36] Postupci i procedure metoda posmatranja?

[37] Analiza sadržaja?

[38] Analiza diskursa?

[39] Studija slučaja?

[40] Analiza kvalitativnih podataka?