Cilj predmeta

Cilj stručne prakse je da studentu omogući neposredan uvid u pravnu praksu posjetom i aktivnim sudjelovanjem u radu državnih organa, ustanova i privrednih subjekata (sudovima, tužilaštvima, organima državne uprave i lokalne samouprave, preduzećima i ustanovama).

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-PR1 O II 0+2 2

Sadržaj predmeta

Upoznavanje sa organizacijom i strukturom institucije, učestvovanje u pripremi postupaka i praćenje postupaka pred državnim organima i/ili organima institucije, učestvovanje u pripremi pravnih akata (opštih i pojedinačnih), upoznavanje sa osnovnim opštim aktima institucije, vođenje dnevnika rada. Očekuje se da nakon stručne prakse student može da: 1) prepoznaje i kritički sagledava pravne probleme; 2) sistematično pristupa rješavanju pravnih problema; 3) ponudi analitičke i kritičke odgovore i rješenja; 4) primenjuje standarde pravne etike i pravnog profesionalizma; 5) uspostavi profesionalni odnos i adekvatnu komunikaciju u radnoj sredini i širem okruženju; 6) koristi pravne resurse i savremenu tehnologiju u svakodnevnom radu.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)