Ispitna pitanja

[1] Pojam uprave?

[2] Pozitivno-pravni pojam uprave?

[3] Pojam administracije?

[4] Izvori upravnog prava?

[5] Upravno-pravni odnos?

[6] Nastanak i razvoj upravnog prava kao grane prava?

[7] Upravno pravo evropske unije?

[8] Odnos upravnog prava prema drugim granama prava?

[9] Nauka upravnog prava?

[10] Pojam, uloga i značaj organizacije?

[11] Pojam upravne organizacije?

[12] Osnovni organizacijski oblici državne uprave?

[13] Principi organizovanja organa uprave?

[14] Političko-izvršnih organa uprave u Bosni i Hercegovini?

[15] Opštinske službe, opštinska uprava?

[16] Subjekti koji mogu obavljati poslove organa uprave kada im je to povjereno zakonom kao javno

ovlaštenje?

[17] Unutrašnja organizacija organa uprave?

[18] Odnosi u koje stupaju organi uprave?

[19] Radno-pravni položaj kadrova organa uprave?

[20] Sredstva za rad organa uprave?

[21] Rukovođenje organima uprave?

[22] Načela za obavljanje poslova organa uprave?

[23] Pravni akti uprave?

[24] Osnovna obilježja upravnog akta?

[25] Vrste upravnih akata?

[26] Pogrešni upravni akti?

[27] Akti uprave koji nisu upravni akti?

[28] Upravni nadzor?

[29] Osnovi prekršajnog prava?

[30] Obavljanje poslova organa uprave u vezi sa ličnim statusom građana?

[31] Upravnopravna ograničenja vlasništva?

[32] Poslovi organa uprave koje vrše preduzeća (društva), ustanove i druga pravna lica?

[33] Odgovornost za štetu nastalu funkcioniranjem uprave?

[34] Kontrola funkcionisanja organa uprave?

[35] Predmet i metod posebnog upravnog prava?

[36] Organizacija i funkcionisanje uprave po pojedinim granama uprave?

[37] Pojam, svrha i značaj upravnog postupka?

[38] Pojam upravne stvari?

[39] Razvoj upravnog postupka?

[40] Vrste upravnog postupka?

[41] Osnovna načela upravnog postupka?

[42] Ostala načela upravnog postupka?

[43] Pojam, značaj i vrste nadležnosti?

[44] Propisivanje, ograničenje, promjena i sukob nadležnosti?

[45] Pravna pomoć?

[46] Službeno lice ovlašteno za vođenje upravnog postupka i za rješavanje upravne stvari?

[47] Stranka u upravnom postupku?

[48] Zastupanje stranke u upravnom postupku?

[49] Podnesci u upravnom postupku?

[50] Pozivanje, zapisnik i zabilješka?

[51] Razgledanje spisa i obavještavanje o toku postupka?

[52] Dostavljanje i saopštavanje?

[53] Rokovi u upravnom postupku?

[54] Povraćaj u pređašnje stanje (Restitutio in integrum)?

[55] Mjere za održavanje reda u postupku i kažnjavanje zbog narušavanja reda u postupku?

[56] Troškovi upravnog postupka?

[57] Pokretanje prvostepenog upravnog postupka i zahtjevi stranaka?

[58] Dispozitivne stranačke radnje tokom postupka?

[59] Postupak do donošenja rješenja – ispitni postupak (skraćeni i posebni, usmena rasprava i

prethodno pitanje)?

[60] Dokazivanje, dokazna sredstva i obezbjeđenje dokaza?

[61] Rješenje, zaključak i završetak upravnog postupka?

[62] Pravna sredstva u upravnom postupku – redovna (žalbena) i vanredna (vanžalbena) upravna

kontrola uprave?

[63] Smisao, značaj i vrste pravnih sredstava?

[64] Upravni postupak u drugom stepenu (drugostepeni upravni postupak) – redovna (žalbena)

upravna kontrola uprave?

[65] Izvršnost, konačnost i pravosnažnost upravnog akta?

[66] Vanredna (vanžalbena) upravna kontrola uprave – vanredna pravna sredstva u upravnom

postupku?

[67] Pravne posljedice poništavanja i ukidanja rješenja?

[68] Upravni izvršni postupak (vrste, subjekti, zaključak, način provođenja, obustavljanje, odlaganje)?

[69] Izvršenje radi obezbjeđenja (osiguranja)?

[70] Privremeni zaključak o obezbjeđenju?

[71] Izvršenje zaključaka i poravnanja?

[72] Izvršenje novčane kazne?

[73] Primjenjivanje disciplinskih mjera ili privođenja kada upravni postupak vode institucije koje

imaju javna ovlašćenja?

[74] Žalba u postupku upravnog izvršenja i druga sredstva kontrole?

[75] Staranje organa uprave i institucija koje imaju javne ovlasti u provođenju zakona o upravnom

postupku?

[76] Opšti i posebni postupci za donošenje pojedinačnih akata sa područja autonomnog prava i

propisivanje pravila za njihovo donošenje?

[77] Nastanak i razvoj sudske kontrole uprave?

[78] Vrste pravnih sistema kontrole, zakonitosti akata uprave?

[79] Upravni spor u Bosni i Hercegovini?

[80] Pojam upravnog spora i oblici sudske kontrole upravnog rada?

[81] Vrste upravnih sporova?

[82] Upravni spor u formalnom i materijalnom smislu?

[83] Predmet upravnog spora i njegove karakteristike

[84] Upravni akti protiv kojih se ne može voditi upravni spor?

[85] Sud koji rješava upravni spor?

[86] Pokretanje upravnog spora?

[87] Postupak po tužbi – upravno-sudski postupak?

[88] Upravni spor u slučaju šutnje uprave?

[89] Pravna sredstva u upravno-sudskom postupku?

[90] Obaveznost i izvršenje pravosnažnih sudskih presuda iz upravnog spora?

[91] Upravno-sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ustavom?

[92] Prekršajni postupak (organi, nadležnost, mjere, radnje, pokretanje, tok prekršajnog postupka i

odlučivanje o prekršaju)?

[93] Pravna sredstva u prekršajnom postupku?

[94] Izvršenje rješenja u prekršajnom postupku?