Ispitna pitanja

[1] Pravne nauke i njihova podjela?

[2] Karakter Uvoda u pravo i njegov odnos prema drugim pravnim disciplinama?

[3] Razvoj Uvoda u pravo?

[4] Predmet Uvoda u pravo?

[5] Pojam metoda?

[6] Vrste metoda Uvoda u pravo?

[7] Evolucija?

[8] Revolucija?

[9] Građanska neposlušnost?

[10] Uticaj države na pravo?

[11] Uticaj prava na državu?

[12] Načelo hijerarhije u državi i pravu?

[13] Shvatanja o nastanku i razvoju države?

[14] Funkcije države?

[15] Država kao društvena zajednica?

[16] Pojam države?

[17] Teritorija kao element države?

[18] Stanovništvo kao element države?

[19] Vlast kao element države?

[20] Teorijska shvatanja o suverenosti?

[21] Državna, narodna i nacionalna suverenost?

[22] Pojam državne organizacije?

[23] Elementi i obilježja državnog organa?

[24] Pojam državnog organa?

[25] Elementi i obilježja državnog organa?

[26] Vrste državnog organa?

[27] Pojam i vrste državnih oblika?

[28] Oblik vladavine?

[29] Monarhija?

[30] Republika?

[31] Oblik političkog poretka?

[32] Demokratija?

[33] Autokratija?

[34] Oblik državnog uređenja?

[35] Centralizacija i decentralizacija?

[36] Unitarna država?

[37] Složena država?

[38] Oblik državne vlasti?

[39] Načelo podjele vlasti?

[40] Načelo jedinstva vlasti?

[41] Predsednički sistem vlasti?

[42] Parlamentarni sistem vlasti?

[43] Mešoviti sistem vlasti?

[44] Skupštinski (konventski) sistem vlasti?

[45] Policijska i pravna država?

[46] Problemi u definisanju prava?

[47] Pravo kao norma i pravo kao fakt?

[48] Pravo kao jezički proces?

[49] Pravo kao vrijednost?

[50] Opšti pojam prava?

[51] Pojam društvene norme?

[52] Norma i društvena stvarnost?

[53] Tehničke norme?

[54] Podjela društvenih normi prema sankciji?

[55] Običaj?

[56] Moral?

[57] Norme društvenih organizacija?

[58] O razlici između moralne i pravne norme?

[59] Pojam pravne norme?

[60] Elementi pravne norme?

[61] Pretpostavka (hipoteza) dispozicije?

[62] Pojam dispozicije?

[63] Vrste dispozicija?

[64] Pretpostavka (hipoteza) sankcije?

[65] Pojam sankcije?

[66] Vrste sankcija?

[67] Vrste pravnih normi?

[68] Hijerarhija pravnih normi?

[69] Materijalni izvori prava?

[70] Formalni izvori prava?

[71] Vrste formalnih izvora prava?

[72] Pojam pravnog akta?

[73] Psihički akt i njegova materijalizacija?

[74] Oblik (forma) pravnog akta?

[75] Sadržina (materija) pravnog akta?

[76] Donošenje pravnog akta?

[77] Vrste pravnih akata?

[78] Ustav?

[79] Zakon?

[80] Zakonik (kodeks) i kodifikacija?

[81] Drugi opšti akti zakonodavnog organa?

[82] Uredba?

[83] Statut i drugi opšti akti opština?

[84] Opšti akti društvenih organizacija?

[85] Ugovori?

[86] Pojedinačni pravni akti?

[87] Upravni akt?

[88] Sudski akt?

[89] Pravni posao?

[90] Pojam pravnog odnosa?

[91] Elementi pravnog odnosa?

[92] Subjekt prava, pojam i vrste?

[93] Fizičko lice?

[94] Pravno Lice?

[95] Zastupnik?

[96] Pravno ovlašćenje?

[97] Subjektivno pravo?

[98] Nadležnost?

[99] Pravna obaveza?

[100] Objekt prava?

[101] Pravno stanje (status, situacija)?

[102] Nastanak, mijenjanje i prestanak pravnih odnosa?

[103] Pravna činjenica?

[104] Zastarjelost i održaj?

[105] Pojam i značaj primjene prava?

[106] Pozitivno pravo?

[107] Važenje prava?

[108] Personalno važenje prava?

[109] Teritorijalno važenje prava?

[110] Vremensko važenje prava?

[111] Retroaktivnost?

[112] Nepoznavanje pravne norme?

[113] Proces primjene pravne norme?

[114] Dokazi, pretpostavke i fikcije?

[115] Pojam i značaj zakonitosti?

[116] Pravna snaga pravnog akta?

[117] Pravna sredstva?

[118] Sankcije zbog nezakonitosti akata?

[119] Pravosnažnost i izvršnost?

[120] Pojam, predmet i značaj tumačenja prava?

[121] Vrste tumača prava?

[122] Tumačenje državnih organa?

[123] Tumačenje nedržavnih subjekata?

[124] Sredstva tumačenja prava?

[125] Jezičko tumačenje?

[126] Ekstenzivno i restriktivno tumačenje?

[127] Slobodno i vezano tumačenje?

[128] Subjektivno i objektivno tumačenje?

[129] Statičko i evolucionističko tumačenje?

[130] Logičko tumačenje?

[131] Analogija?

[132] Argumentum a contrario (Razlog suprotnosti)?

[133] Argumentum a maiori ad minus (Zaključivanje od manjeg ka većem)?

[134] Argumentum a minori ad maius (Zaključivanje od većeg ka manjem)?

[135] Usko tumačenje izuzetaka (Exceptiones non sunt extendae)?

[136] Sistemsko tumačenje?

[137] Istorijsko tumačenje?

[138] Ciljno tumačenje?

[139] Pojam i značaj sistema prava?

[140] Dijelovi sistema prava?

[141] Pravna ustanova?

[142] Pravna grana?

[143] Pravna oblast?

[144] Pojam i obilježja velikih pravnih sistema?

[145] Klasifikacija velikih pravnih sistema?

[146] Razna gledišta o pravu?

[147] Antička gledišta o pravu?

[148] Srednjevijekovne teorije o pravu?

[149] Novovijekovne teorije o pravu?

[150] Prirodno-pravna teorija?

[151] Istorijsko-pravna škola?

[152] Psihološke teorije?

[153] Sociološke teorije?

[154] Dogmatičko-normativističke teorije?

[155] Radbruhova pravna teorija?

[156] Pravni fakticizam?

[157] Integralna teorija o pravu?

[158] O razlici između prirodnog i pozitivnog prava?