Šta je program Horizont 2020

Horizont 2020 je program Evropske unije za istraživanja i inovacije, te je ujedno i najveći sistem finansiranja za ove svrhe u svijetu. Program nudi oko 80 milijardi evra bespovratnih donacija organizacijama iz svih sektora (akademskom sektoru, državnim organizacijama, privredi, srednjim i malim preduzećima, udruženjima, nevladinim organizacijama itd.) da se intenzivnije usmjere na inovacije i naučno-istraživačke aktivnosti bliske tržištu. Posebna pažnja je posvećena područjima sa manje razvijenom naučnom infrastrukturom i malim i srednjim preduzećima za koja je namijenjeno oko 20 posto ukupnih sredstava.

Horizont 2020 je otvoren za svakoga i značajno su smanjene administrativne procedure kako bi se unaprijedio kvalitet rezultata. Horizont 2020 Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini omogućava jedinstvenu priliku za finansiranje projekata koji bi inače teško mogli naći sredstva iz drugih izvora. Između ostalog, to su projekti koji finansiraju stručno usavršavanje akademske zajednice ili rad u inostranstvu, saradnje sa privredom na komercijalizaciji inovativnih proizvoda ili usluga te unapređenja infrastrukture. Oblasti koje pokriva Horizont 2020 su izuzetno široke te je stoga jedan od najvažnijih izazova za organizacije u RS i BiH da nađu svoje mjesto i odgovarajuću ulogu u projektima koji će biti finansirani, kako bi maksimalno iskoristili sredstva koja je EU stavila na raspolaganje.

Prilikom kreiranja ovog Programa korišćena su iskustva i savjeti nezavisnih ekspertskih grupa sa kojima je Evropska komisija obavila konsultacije, uključujući i predstavnike privrede i sektora civilnog društva, odnosno nevladinog sektora. Na ovaj način se dobila interdisciplinarnost i omogućilo sagledavanje datih problema sa više aspekata, odnosno iz različitih sektora, a istovremeno uzimajući u obzir nacionalne i opšte evropske interese koji su definisani redovnim konsultacijama sa nacionalnim i regionalnim vlastima. Ovakva struktura i dijalog su doveli do toga da Horizont 2020 postane najveći finansijski instrument za nauku, istraživanje i inovativnost na svijetu.

Pored navedenog, program Horizont 2020 će biti implementiran na takav način da omogući ispunjenje prioriteta i akcija koje su bitne u promjenama i uzimajući u obzir evolutivnu prirodu nauke, tehnologije, inovativnosti u globalnom društvu. U globalnom društvu baziranom na znanju inovativnost uključuje poslovni, organizacijski, tehnološki aspekt, kao i aspekt zaštite okoline. Upravo zbog toga društveni izazovi Horizonta 2020 adresiraju ista pitanja i prioritete.

Horizont 2020 će biti implementiran kroz tri posebna, međusobno povezana prioriteta ili stuba programa, svaki sa svojim specifičnim ciljevima. Ova tri prioriteta imaju kompatibilne ciljeve radi izbjegavanja dupliranja finansiranja i pojačanog kombinovanog dejstva. Prateće komponente programa i ova tri prioriteta su Združeni istraživački centar (Joint Research Centre – JRC) i Evropski institut za inovativnost i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology – EIT). JRC ima zadatak da svojim opštim ciljevima i prioritetima da doprinos kroz naučnu i tehničku podršku politikama Unije. S druge strane, EIT ima zadatak da integriše trougao znanja – visoko obrazovanje, istraživanje i inovativnost – putem saradnje unutar ovog trougla znanja, a koje će dovesti do razvoja inovativnih proizvoda, usluga i procesa.

Ciljevi projekta

Jedan od najvažnijih izazova pred kojima se nalazimo jeste smanjenje nezaposlenosti tj. stvaranje novih radnih mjesta. Kako bismo zajedno riješili izazove koji su pred nama, neophodno je iskoristiti talente, znanja, vještine, iskustva i omogućiti efikasnu saradnju onih koji su najbolji u svojim oblastima.

Opšti cilj programa Horizont 2020 jeste doprinos izgradnji društva i ekonomije bazirane na znanju i inovativnosti u EU, angažovanjem dodatnih sredstava u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije. Ovo je u potpunosti u skladu sa nastojanjima Unije da do 2020. godine postigne cilj investiranja 3% BDP-a u istraživanje i razvoj. Horizont 2020 je finansijski instrument kojim se pomaže realizacija ciljeva “Evropa 2020” strategije i drugih politika Unije, kao i postizanje uspostavljanja kvalitetnog Evropskog istraživačkog prostora (ERA).

Osnovni cilj programa jeste podrška izgradnji društva i svjetski vodeće ekonomije bazirane na znanju i inovativnosti u cijeloj EU, uz direktan doprinos održivom razvoju. Na ovaj način se podržavaju različite evropske politike i strategije kao što je i „Evropa 2020“ strategija kao i dosadašnja postignuća i funkcionisanje u ERA. Postizanje uspješnosti i progresa u postizanju ovih opštih ciljeva biće posmatrani prema različitim indikatorima kao npr. investiranjem 3% BDP-a u istraživanje i razvoj, povećanje udjela istraživača u radno aktivnoj populaciji, kao i ostali indikatori inovativnog napretka naznačeni u strategiji “Evropa 2020”.

Sistem nacionalnih kontakt tačaka (NCP)

NCP tim je oformljen da bude na usluzi akademskoj zajednici u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Državne kontakt osobe za Horizont 2020:
http://unibl-test.etf.rs/uploads/files/strane/saradnja/Drzavne-kontakt-osobe-za-Horizont-2020.pdf

„Lear osoba“ na Pravnom fakultetu PIM Univerziteta u Lukavici je Dragan Mitrović.

PIC broj: 923369385

Kako napisati projektni prijedlog za Horizont 2020

Razvoj projekta i proces pisanja prijedloga projekata nije lak. Počinje sa istraživanjem konteksta i čitanjem referentnih dokumenta kako bi se ispunili zahtjevi Evropske Komisije. Zatim se detaljno analiziraju otvoreni i najavljeni konkursi, kako bi se napravio adekvatan plan aktivnosti i identifikovali najbolje partnere. Proces analiza, priprema i pregovora sa partnerima je vrlo zahtjevan i obično počinje skoro godinu dana prije zadatog roka za predaju projektnog prijedloga.

Gdje pronaći partnere za Horizont 2020

Identifikovati adekvatne partnere je od presudne važnosti. Potrebno je izabrati najbolje, ali da bi se došlo do njih potrebno je preuzeti inicijativu i predstaviti se na adekvatan način. Ključno je biti proaktivan, uspostaviti komunikaciju sa svima koji mogu da pomognu.

 

VODIČ KROZ HORIZONT 2020

VODIČ KROZ PROGRAM HORIZONT 2020 (drugi dio)

 

Više informacija o programu Horizont 2020 možete naći na stranicama:
http://ncp.ba/horizont-2020.aspx
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html