Naziv projekta:

Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH

Lokacija

Ukupni budžet

Koordinator

Finansijer

Budžet

Vremenski okvir

Bosna i Hercegovina

212.000,00 €

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment – PIM Univerzitet

Evropska komisija

Januar 2021 – Decembar 2022

Ciljevi i rezultati projekta

A1- Mapirani dokumenti koji krše prava građana prema međunarodnim konvencijama i izvještavanje o slučajevima kršenja ljudskih prava.
A1 - Uspostavljeni mehanizam za institucionalnu saradnju koji olakšava procese dijaloga i aktivnosti posredovanja kroz neovisnu mrežu profesora, studenata, aktivista i institucija civilnog društva.
A3 – Promovisani stavovi i svijest o ulozi i značaju poštovanja ljudskih prava u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.

Aktivnosti

U fokusu projekta se nalazi institucionalno kršenje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u oblasti slobode mišljenja i informisanja, slobode mirnog okupljanja i udruživanja i slobode kretanja. Projektna intervencija se bavi rješavanjem sve manjeg prostora građanskog, demokratskog i civilnog društva u zaštiti ljudskih prava. U okviru ove intervencije naučnim pristupom i na sveobuhvatan način, institucionalno kršenje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini biće mapirano kroz umrežavanje kapaciteta akademskih institucija, organizacija civilnog društva i istraživačkih novinara.
Mreža uspostavljena u okviru ove intervencije sprovešće pregovarački proces sa institucijama u vezi sa institucionalnim kršenjem tri odabrana ljudska prava. Ova intervencija treba da obezbedi uključivanje akademske zajednice u društvene tokove i bavljenje odgovornostima vezanim za neaktivnost akademske zajednice u društvenom životu u zemlji. Ovaj cilj će se postići uspostavljanjem mehanizma za institucionalnu saradnju, olakšavanjem procesa dijaloga i aktivnostima posredovanja stvorenim kroz nezavisnu mrežu akademskih radnika, studenata, aktivista civilnog društva, istraživačkih novinara i institucija. U drugoj fazi, projektne aktivnosti su usmerene na unapređenje dijaloga o politikama između institucija i drugih zainteresovanih strana sa ciljem poboljšanja politika i praksi vezanih za zaštitu ljudskih prava, sa posebnim fokusom na praksu postupanja bezbednosnih institucija.
Jedna od ključnih aktivnosti projekta, koja će se sprovoditi tokom čitavog perioda trajanja istog, je monitoring institucionalnog kršenja ljudskih prava u tri odabrane oblasti i adresiranje slučajeva kroz dva izveštaja sa preporukama ministarstvima na svim nivoima i Instituciji ombudsmana za ljudska prava. U poslednjoj fazi intervencije aktivnosti će biti usmerene na interakcije sa javnošću putem kampanje i konferencija. Cilj ovog dela intervencije biće uključivanje akademskih radnika u javni prostor i dobijanje njihovog mišljenja o društvenim događajima i pojavama povezanim sa kršenjem ljudskih prava u tri odabrana područja ljudskih sloboda.

Tematsko područje

Ljudska prava i demokratija

Partneri

Asocijacija za demokratske  inicijative, Sarajevo (ADI)

Publikacije